ทนายความ สืบทรัพย์ บังคับคดี ภาคตะวันออก

งานคดีตามกฎหมายแพ่งและพาณฺชย์

คดีผิดสัญญาต่างๆ เช่น สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า
สัญญาจ้างทำของ สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาประกันภัย สัญญากู้ยืม

คดีละเมิด โดยบุคคล ยานพาหนะ สัตว์เลี้ยง

คดีครอบครัว แบ่งสินสมรส สัญญาท้ายใบหย่า สามีหรือภรรยายินยอมให้ขาย ให้เช่า 


Visitors: 58,982